-- Pay with PayPal --

Shipping by DHL

Đơn xin cấp phép kết thúc thỏa thuận giấy phép của người dùng

Home , Politics   3 Comments
Đơn xin cấp phép kết thúc thỏa thuận giấy phép của người dùng

Các ứng dụng được cung cấp thông qua App Store được cấp phép, không bán cho bạn. Giấy phép của bạn cho mỗi Ứng dụng phải tuân theo sự chấp nhận trước của bạn đối với Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối cho Ứng dụng được cấp phép này (“EULA tiêu chuẩn”) hoặc thỏa thuận cấp phép người dùng cuối tùy chỉnh giữa bạn và Nhà cung cấp ứng dụng (“EULA tùy chỉnh”), nếu một cung cấp. Giấy phép của bạn cho bất kỳ Ứng dụng Apple nào theo EULA Tiêu chuẩn này hoặc EULA Tùy chỉnh do Apple cấp và giấy phép của bạn cho bất kỳ Ứng dụng Bên thứ ba nào theo EULA Tiêu chuẩn này hoặc EULA Tùy chỉnh do Nhà cung cấp Ứng dụng của Ứng dụng Bên Thứ ba đó cấp. Bất kỳ Ứng dụng nào tuân theo EULA Tiêu chuẩn này được gọi là “Ứng dụng được Cấp phép” ở đây. Nhà cung cấp ứng dụng hoặc Apple nếu có (“Bên cấp phép”) bảo lưu mọi quyền đối với và đối với Ứng dụng được cấp phép không được cấp rõ ràng cho bạn theo EULA Tiêu chuẩn này.

một. Phạm vi cấp phép: Người cấp phép cấp cho bạn giấy phép không thể chuyển nhượng để sử dụng Ứng dụng được cấp phép trên bất kỳ sản phẩm mang nhãn hiệu Apple nào mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát và theo sự cho phép của Quy tắc sử dụng. Các điều khoản của EULA tiêu chuẩn này sẽ chi phối mọi nội dung, tài liệu hoặc dịch vụ có thể truy cập hoặc mua trong Ứng dụng được cấp phép cũng như các nâng cấp do Người cấp phép cung cấp để thay thế hoặc bổ sung cho Ứng dụng được cấp phép ban đầu, trừ khi nâng cấp đó đi kèm với EULA tùy chỉnh. Trừ khi được cung cấp trong Quy tắc sử dụng, bạn không được phân phối hoặc cung cấp Ứng dụng được cấp phép qua mạng nơi nhiều thiết bị có thể sử dụng cùng một lúc. Bạn không được chuyển, phân phối lại hoặc cấp phép lại Ứng dụng được cấp phép và nếu bạn bán Thiết bị Apple của mình cho bên thứ ba, bạn phải xóa Ứng dụng được cấp phép khỏi Thiết bị Apple trước khi làm như vậy. Bạn không được sao chép (trừ khi được giấy phép này và Quy tắc sử dụng cho phép), thiết kế đối chiếu, tháo rời, cố gắng lấy mã nguồn của, sửa đổi hoặc tạo các sản phẩm phái sinh của Ứng dụng được cấp phép, bất kỳ bản cập nhật nào hoặc bất kỳ phần nào trong đó ( ngoại trừ và chỉ trong phạm vi mà bất kỳ hạn chế nào nêu trên đều bị cấm theo luật hiện hành hoặc trong phạm vi có thể được cho phép bởi các điều khoản cấp phép điều chỉnh việc sử dụng bất kỳ thành phần nguồn mở nào được bao gồm trong Ứng dụng được Cấp phép).

b. Đồng ý sử dụng dữ liệu: Bạn đồng ý rằng Bên cấp phép có thể thu thập và sử dụng dữ liệu kỹ thuật và thông tin liên quan — bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin kỹ thuật về thiết bị, hệ thống và phần mềm ứng dụng cũng như thiết bị ngoại vi của bạn — được thu thập định kỳ để hỗ trợ việc cung cấp các bản cập nhật phần mềm , hỗ trợ sản phẩm và các dịch vụ khác cho bạn (nếu có) liên quan đến Ứng dụng được cấp phép. Người cấp phép có thể sử dụng thông tin này, miễn là nó ở dạng không nhận dạng cá nhân bạn, để cải thiện sản phẩm của mình hoặc để cung cấp dịch vụ hoặc công nghệ cho bạn.

c. Chấm dứt. EULA Tiêu chuẩn này có hiệu lực cho đến khi bạn hoặc Người cấp phép chấm dứt. Các quyền của bạn theo EULA Tiêu chuẩn này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của nó.

d. Dịch vụ bên ngoài. Ứng dụng được Cấp phép có thể cho phép truy cập vào các dịch vụ và trang web của Bên cấp phép và / hoặc bên thứ ba (gọi chung và riêng lẻ, "Dịch vụ bên ngoài"). Bạn đồng ý sử dụng Dịch vụ bên ngoài và chịu rủi ro duy nhất của bạn. Bên cấp phép không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc độ chính xác của bất kỳ Dịch vụ bên ngoài nào của bên thứ ba và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ Dịch vụ bên ngoài nào của bên thứ ba đó. Dữ liệu được hiển thị bởi bất kỳ Ứng dụng được Cấp phép hoặc Dịch vụ Bên ngoài nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin tài chính, y tế và vị trí, chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không được Bên cấp phép hoặc các đại lý của Bên cấp phép đảm bảo. Bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ bên ngoài theo bất kỳ cách nào không phù hợp với các điều khoản của EULA Tiêu chuẩn này hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Bên cấp phép hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ bên ngoài để quấy rối, lạm dụng, theo dõi, đe dọa hoặc bôi nhọ bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào và Người cấp phép không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng nào như vậy. Dịch vụ Bên ngoài có thể không có sẵn bằng tất cả các ngôn ngữ hoặc ở Quốc gia sở tại của bạn, và có thể không thích hợp hoặc không khả dụng để sử dụng ở bất kỳ vị trí cụ thể nào. Trong phạm vi bạn chọn sử dụng các Dịch vụ bên ngoài đó, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ mọi luật hiện hành. Người cấp phép có quyền thay đổi, tạm dừng, xóa, vô hiệu hóa hoặc áp đặt các hạn chế hoặc giới hạn truy cập đối với bất kỳ Dịch vụ bên ngoài nào vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn.

e. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH: BẠN XÁC NHẬN RÕ RÀNG VÀ ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG ĐƠN ĐƯỢC CẤP PHÉP LÀ RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN. ĐỐI VỚI MỞ RỘNG TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, ĐƠN ĐƯỢC CẤP PHÉP VÀ BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN HOẶC CUNG CẤP BỞI ĐƠN ĐƯỢC CẤP PHÉP ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "NHƯ HIỆN CÓ" VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN ĐƠN ĐƠN ĐƯỢC CẤP PHÉP VÀ BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO, RÕ RÀNG, NGỤ Ý HOẶC TRUYỆN NGHĨA, BAO GỒM,

3 Comments

  • Avatar
   Thanabordee
   May 8, 2023

   either this Licensed Application End User License Agreement

  • Avatar
   kochanthar
   Sep 20, 2023

   license code install me please gia mhin

  • Avatar
   강배식
   Mar 17, 2024

   korea seour 송파구 성내천로 236

Leave a Reply

Captcha
Blog Search
Latest Comments

Or sign in with:

Compare (0 items) My wishlist Liên hệ với chúng tôi
Please login first

Or sign in with:

Please login first

Or sign in with:

Your cart

There are no more items in your cart